Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pro autory

Zde jsou uvedeny články týkající se autorského práva z pohledu autorů samotných.

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po těchto osobách, aby vystupovaly při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek (PDF).

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

OOA-S zpracovala a zasílá Vám informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů v době trvání epidemie coronaviru a po jejím skončení. Vzhledem k tomu, že situace se stále mění a téměř každý den jsou vydávány nová nařízení, nelze odpovědi v tomto článku považovat za definitivní

Více informací naleznete v tomto PDF.

Pomoc členům

OOA-S vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro členy OOA-S s trvalým bydlištěm na území České republiky ze speciálního „sociálního programu COVID“ – dle statutu Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Nájemné v době Corona pro zastupované

Opět jsme pro Vás zpracovali zajímavé aktuální informace týkající se života v době stavu nouze. Věříme, že Vám alespoň trochu ulehčí současnou komplikovanou situaci, tentokrát v oblasti nájmů

Více informací v tomto PDF.

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

Program COVID Praha, jehož podrobnosti přikládáme (PDF), byl dnes spuštěn, ale bohužel po deseti (!) minutách zastaven s tím, že byly finance vyčerpány. Informace přesto přikládáme, protože může dojít k obnovení a načerpání dalších financí. Doba je velmi rychlá a opatření pro Vás sledujeme v podstatě online.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zde naleznete odkaz na formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání, tedy i pro Vás autory) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč.

Podrobné informace o získání tohoto příspěvku jsme Vám zaslali emailem dne 6.4.2020. Podmínka vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií CORONAVIRU. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let!!!! a případné nepravdy vyjdou najevo při příštím podání daňového přiznání - proto vyplňujte s rozvahou a pouze v případě, že pandemie měla na Vaše podnikání a Vaše příjmy nějaký dopad.

Formulář je nutno si nejdříve stáhnout, poté otevřít a vyplnit. Veškeré potřebné informace k odeslání formuláře jsou také v odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Podpora autorů v nouzovém stavu

V souvislosti s opatřeními vlády a nově přijatými zákony v nouzovém stavu jsme pro Vás opět připravili přehled zajímavých, snad pro Vás přínosných, předpisů (PDF).

Pokud budete mít dotazy či návrhy na zpracování témat, která Vás nyní zajímají a pomohou Vám usnadnit nepřehlednou situaci v době pandemie, kontaktujte nás.

OSVČ v nouzovém stavu

V tomto PDF naleznete informace určené pro OSVČ.

Jedná se o:

  • program přímé podpory pro ekonomicky zasažené šířením koronaviru,
  • ošetřovné,
  • pojištění (důchodovém i zdravotním),
  • odklad daňového přiznání.

Zkrácení doby pro ohlášky děl

Výbor OOA-S na svém zasedání dne 24.9.2019 rozhodl o zkrácení doby, kdy musí být ohlášky děl zaslány do OOA-S o 1 měsíc.

Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30.4. běžného roku!!!

Po tomto datu nebudou ohlášky přiřazeny k aktuálnímu rozúčtování autorských odměn, ale budou zpracovány následně a odměny budou vyplaceny z Rezervního fondu po 3 letech!!!

Nový pracovník

K 30.9.2019 ukončil svou pracovní aktivitu v OOA-S pan Petr Heinzl – audiovizuální odd.

Od 1.10.2019 nastupuje nový pracovník pan Stanislav Ševčík, který tuto agendu přebírá.

Mailová adresa pana Heinzla bude k datu ukončení zrušena a od 1.10.2019 své dotazy směřujte na sevcik@ooas.cz .

Tisková zpráva A.Č.K.: SPALOVAČ MRTVOL byl digitálně zrestaurován metodou DRA

OOA-S spolupracuje s Asociace českých kameramanů a zveřejňuje jejich tiskovou zprávu k premiéře digitálně restaurovaného filmu Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty, který bude mít 29.6. 2019 premiéru na MFF v Karlových Varech.

VS OOA-S 2019

Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11. 6. 2019.

Pozvánku v PDF naleznete zde.

Tisková zpráva k Osobnosti české fotografie 2018

Vážení,
zde naleznete tiskovou zprávu k Osobnostem české fotografie 2018 a srdečně zveme na slavnostní vyhlášení v 15 hod. do Czech Photo Centre.

za SR APF

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.pdf

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.docx

Ochranná organizace autorská OOA

Informační povinnost nositelům práv (115kB)

Rozúčtovací řád - novela 2018 (409kB)

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

Celá zpráva ve formátu PDF je k dispozici zde.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení nositelé práv,
rádi bychom Vás informovali o tom, že z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, vyplývá pro naši organizaci a její práci řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Jelikož se jedná o důležité téma, rádi bychom vám touto cestou poskytli souhrn důležitých informací o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jaká máte s tím související práva.

Více naleznete v tomto PDF dokumentu.

Autorské odměny z nosičů a přístrojů se účtují BEZ DPH (94kB)

Rozdělení reprografie roku 2016 + RF 2013 (481kB)

Rozdělení odměn audiovizuální složky roku 2016 + RF 2013 (486kB)

Informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S

Vážení nositelé práv,
v souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, účinnou ode dne 20.4.2017, je mojí milou povinností Vás seznámit s Vašimi právy tak, jak je formuluje zmíněná novela zákona a jak také byly včleněny do novelizovaných a řádným Valným shromážděním schválených Stanov našeho spolku. Tímto informačním dopisem kolektivní správce plní jemu zákonem stanovenou povinnost dle čl. II., Přechodných ustanovení, bod 1 zák. č. 102/2017 Sb. a zároveň Vám předkládá ucelenou informaci o Vašich právech v rámci výkonu kolektivní správy spolkem OOA-S.

Dokument ke stažení v PDF.

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

Zápis z konání VS OOA-S dne 11.5.2017 (1271kB)

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ: JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci

Živé čtení o filmové digitalizaci

ŽIVÝ FILM – umělecký počin roku
Jícha, M., Šofr, J., a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Lepton
studio, 2016. ISBN 978-80-904503-4-9. S. 496.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Zápis z VS 2016 (zjednodušený) (294kB)

Zpráva dozorčí rady 14. 6. 2016 (4060kB)

Úplné znění, se zapracováním změn navrhovaných od 11.5.2017 (221kB)

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

PDF ke stažení: http://www.ooas.cz/pro-autory/3154-pro-platce-DPH-od-1-1-2016.pdf

SPOLKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – CO DĚLAT DO 31. 12. 2015

Určeno k informaci všem členům profesních organizací, zvláště pak členům volených orgánů a představitelům spolků.

10. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2016

Výstava laureátů minulých ročníků bienále kresby ještě probíhá (předešlá informace ZDE), současně však je již v plném proudu příprava jubilejního 10. ročníku.
Přihlášku je třeba podat do 31. května 2016, výstava se uskuteční od 21. září do 6. listopadu 2016.


Pozvánku v PDF naleznete zde: http://www.uvucr.cz/oznameni/bienale2016_pozvanka.pdf

Vyúčtování autorských odměn - VYÚČTOVÁNÍ Audiovize za období: rok 2014 (308kB)

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.května 2015 (443kB)

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Nejvyšší orgán spolku Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), jímž je Valné shromáždění činných autorů, dědiců a jiných nositelů autorských práv, přijal na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům - autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

Změny daní pro rok 2015

Od 1. 1. 2015 se možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní následně po skončení kalendářního roku do daňového přiznání a zápočet takto sražené daně na celkovou daň poplatníka ruší. Právní úprava se tak vrací k principům, které se uplatňovaly do r. 2013, limit pro srážkovou daň 10 000 zůstává.

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 27.5.2014 (378kB)

Vyúčtování odměn audiovizuální složky v červnu 2014 (313kB)

VS OOA-S 2014 (74kB)

Zápis z VS OOA-S

Zápis z Valného shromáždění zastupovaných autorů a členů OOA-S, o.s. konané v Praze dne 29.5.2012.

Žádost o starobní důchod

Informace pro autory, kteří mají nesrovnalosti u České správy sociálního pojištění při žádosti o starobní důchod.

Valné shromáždění OOA-S 2012

POZVÁNKA na Valné shromáždění zastupovaných členů OOA-S, o.s. konané v Praze - v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění, dne 29.5.2012 od 13 hodi

Obdrželi jsme omluvu od DILIA

(15.7.2010) V minulosti bylo naše sdružení poškozeno některými tvrzeními šířenými kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura. OOA-S se proti difamující dopisové kampani ohradila a dosáhla zadostiučinění před soudem. Dopisem ze dne 22.6.2010 se nyní DILIA prostřednictvím svého ředitele Doc. JUDr. J. Srstky omlouvá za zásah do dobré pověsti OOA-S ...

OOA-S nabízí ekonomické poradenství

Ekonomická a daňová poradna
Poradna je poskytována autorům i zadavatelům autorských služeb. Nabízí konzultace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní (smluvní a daňové aspekty, povinnosti odvodů zdravotního a sociálního pojištění, souběhy se zaměstnáním a důchodem apod.)

Rozdělení odměn z knihovní licence

(17.8.2010) V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2008.

Rozdělení autorských odměn z reprografie

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009.

Rozdělení odměn audiovizuálním tvůrcům

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009

Sociální zabezpečení za rok 2009

Poprvé v tomto roce jsou všichni umělci povinni podat, kromě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení. Unie výtvarných umělců poskytla vzorový přehled, který vám nyní pro zjednodušení předkládáme.

Plné zesouladnění oprávnění OOA-S

OOA-S byla již od roku 1997 držitelem oprávnění k výkonu hromadné správy, v souvislosti s nabytím účinnosti nového autorského zákona (1.12.2000) jí však nebylo v tříměsíční zákonné lhůtě zesouladněno oprávnění tak, jak to přikazovalo ustanovení § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. Zákonnými prostředky se kolektivní správce OOA-S snažil domoci svých práv a po vleklých soudních sporech mu dne 5.8.2009 bylo vydáno oprávnění, které je již plně v souladu s rozsahem oprávnění z roku 1997. Oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 nabylo právní moci dne 13.8.2009 a nahrazuje předchozí oprávnění č.j. 7751/2004

Výstava Jana Pištěka

(26.1.2009) V Galerii výtvarného umění v Mostě (suterénní výstavní sál děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě) vystavuje svá díla pan Jan Pištěk, člen OOA-S. Výstava pod názvem "PAMĚŤ OBRAZŮ", se koná od 29.1.- 15.3.20096, denně mimo pondělí vždy od 10 - 17 hodin.

Změna Kodexu OOA-S

(10.4.2009) Na svém posledním zasedání, konaném dne 7.4.2009, byla Výborem OOA-S schválena změna Kodexu OOA-S a přijímá s odkazem na čl. X odst. 6 Stanov OOA-S tuto změnu č. 1 Kodexu OOA-S ze dne 13.2.2007

Rozúčtování inkasa za půjčování děl

(11.8.2008) Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl - za období roku 2006. Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn a změnu Rozúčtovacího řádu OOA-S v tomto právu.

Rozúčtování odměn z reprografie

(2.7.2008) Vyúčtování autorských odměn z reprografie - za období roku 2007 Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Zápis z Valného shromáždění

(18.6.2008) Dne 13.5.2008 se konalo Valné shromáždění OOA-S. Výňatkem seznamujeme širokou obec výtvarných umělců a uživatelů o dění v organizaci.

Vyúčtování autorských odměn AVD

(10.6.2008) Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Aktuální znění rozúčtovacího řádu

(22.5.2008) Rozúčtovací řád OOA-S pro rok 2008 byl schválen Valným shromážděním OOA-S dne 13.5.2008 ...

Odměny AVD

OOA-S informuje tvůrce audiovizuální složky o rozúčtování odměn za rok 2006.

Změna sídla OOA-S

(5.5.2007) OOA-S sídlí od 1.5.2007 na nové adrese! Najdete nás v Žitné 49, Praha 1. Všechna telefonní spojení zůstávají zachována.

Kodex OOA-S

(20.2.2007) Na svém posledním zasedání, konaném dne 13.2.2007, byl Výborem OOA-S schválen Kodex OOA-S ...

Schválená usnesení VS

(5.2.2007) Dne 12.12.2006 se konalo mimořádné Valné shromáždění autorů OOA-S, kteří rozhodovali o předložených zprávách.

Stanovy OOA-S

(2.2.2007) Do této sekce bylo umístěno aktuální úplné znění stanov našeho sdružení ...

Rozúčtovací řád 2007

(2.2.2007) Rovněž je k dispozici Rozúčtovací řád řád OOA-S pro rok 2007 ...

Pozvánka na Valné shromáždění

(15.11.2006) OOA-S svolává mimořádné VS na 12.12.2006

Prodejní galerie

(16.1.2006) Vážení přátelé a autoři výtvarného umění, dovolujeme si upozornit Vás, na nově otevřenou prodejní Art Gallery "Na staré poště". Adresa - Maltézské nám. 480/8, Praha 1 - Malá strana, tel. 257530317. Galerie je otevřena všem, kteří chtějí svá díla prodat (malba, plastika, grafické listy, sklo, ...), nebo dobře nakoupit.

Informace o činnosti podávaná VOP

(30.11.2005) JUDr. Otakar Motejl prezentoval stanovisko Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k případu OOA-S. Zpráva za třetí čtvrtletí roku 2005 Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ...

Zveřejnění údajů z účetní závěrky

(17.5.2005) OOA-S zveřejňuje své údaje z účetní závěrky za rok 2004 i na svých stránkách.

Zápis z VS 26.4.2005

(16.5.2005) Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.4.2005.

Nabídka pro designery

(30.9.2004) Japonská společnost zabývající se výrobou dřevěných hraček, drobných doplňků ze dřeva, papírnického zboží, propagačních potiskovaných předmětů a pohlednic nabízí spolupráci českým designerům ...

Granty Ministerstva kultury

(atualizováno 19.10.2004) Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlásil grantové řízení pro rok 2005. Nepromeškejte uzávěrku, která je 30. listopadu 2004. Čtěte článek ...

Granty Zahraničního odboru MK ČR

(atualizováno 19.10.2004) Využijte možnosti čerpat z grantů, které vyhlašuje Odbor zahraniční Ministerstva kultury pro rok 2005 - uzávěrka je již 15. listopadu 2004.

Žádost o starobní důchod

Informace pro autory, kteří mají nesrovnalosti u České správy sociálního pojištění při žádosti o starobní důchod.