Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Ve dnech 25. - 30. října 2018 se uskuteční Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava,

největší událost svého druhu ve střední a východní Evropě. Dokumentární film jsou především výsostně umělecká díla. Na festivalu jsou zastupováni i autoři OOA-S.
Zdroj: MFDF Ji.hlava

ČT vysílá 20. 9. "Zámek v Čechách".

Příběh o staré hraběnce, která se v 50. letech vrací na zestátněný zámek, aby oslavila své narozeniny. V době absurdních zákazů si uvědomuje, že "člověk musí dodržovat své zvyky a sliby, ikdyž jsou směšné." Kameraman Vladimír Smutný je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Divadlo Pod Palmovkou reprízuje v září Žítkovské bohyně.

Román Kateřiny Tučkové o čarodějnicích z moravské obce Žitkové je napsán podle skutečných událostí a za použití řady historických dokumentů, zároveň je také strhujícím detektivním příběhem o hledání minulosti. Kostýmní výtvarnice Ivana Brádková je zastupována OOA-S.
Zdroj: Divadlo Pod Palmovkou

Městský dům Zbraslav ukončuje 20. 9. fotografickou výstavu "Události roku 1968, jak je vyfotografoval Pavel Vácha".

Výbušný revoluční rok 1968 v podání výrazného umělce. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: www.fotomonitor.info

Za Česko bude o Oscara usilovat snímek režiséra Oma Omerzua "Všechno bude".

Inspirací pro něj byla policejní zpráva o třináctiletém chlapci, kterého v autě zastavila policie. Cílem jeho útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Filmová střihačka Jana Vlčková je zastupovanou autorkou OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Artinbox Gallery pořádá výstavu fotografií a kreseb "Tři osudy" při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.

Výstava připomene mimořádné osobnosti československého kulturního života, mj. Alexandra Hackenschmieda. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Artinbox Gallery

Novinkový film "Hovory s TGM". Podzim 1928.

Dva zamyšlení muži se prochází parkem. Kniha, kterou Karel Čapek připravoval s TGM je nyní hotová. Čapek si chce s prezidentem rozdělit honorář, ale Masarykova dcera mu zakázala jeho knihu vydat. Kameraman Jan Malíř je zastupován OOA-S.
Zdroj: Reflex

Galerie Toyen pořádá výstavu světově nejproslulejšího českého fotografa současnosti pod názvem "Jan Saudek - Dílo" do 27. 9.

Umělec s více než 400 samostatnými výstavami po celém světě je zastoupen u všech prestižních světových muzeí a uměleckých galerií. Rovněž zastupován OOA-S.
Zdroj: Galerie Toyen