Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Novinky

Nový Švankmajerův animovaný film Hmyz

je jako další kabinet kuriozit. Film o úpadku civilizace měl premiéru v Rotterdamu. Pomocí různých animačních technik mu na plátně ožívají hliněné hlavy, hovězí jazyky i samotní herci. Do paměti diváků po celém světě se vepsal schopností rozpohybovat v podstatě cokoli. Kameraman Jan Růžička, umělecký střihač Jan Daňhel a kostýmní výtvarnice Veronika Hrubá jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: aktualne.cz

Rozhovor s ilustrátorkou Galinou Miklínovou,

která nakreslila obálky k českým překladům Harryho Pottera, je podepsaná pod večerníčkem O Kanafáskovi, ilustrovala knížky Radka Malého, Evy Papouškové - a především Pavla Šruta. Trilogie Lichožrouti je jedním z největších úspěchů české literatury pro děti a mládež po roce 1989. Před pár dny přistála na knihkupeckých pultech kniha H2O a tajná vodní mise. Tentokrát v ní Galina Miklínová spojila síly s Petrem Stančíkem. Autorka je zastupována OOA-S.
Zdroj: Lidové noviny

Vysílaný seriál ČT Čtvrtá hvězda

vtáhne diváka do hotelu, kde v průběhu jedné sezóny sleduje, zda se hotelu podaří - navzdory střetu všech osobních zájmů zaměstnanců - nakonec získat čtvrtou hvězdu a tím i noblesnější klientelu. A je něco takového vůbec v zájmu tajemného čínského majitele hotelu? Kameramani Petr Bednář a Jan Šťastný, architekt Jan Vlček, umělečtí střihači Marek Opatrný a Otakar Šenovský jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

V Czech Photo Centre představuje Asociace profesionálních fotografů

(AFP) výstavu Tělo jako znak s kurátorským dohledem Vladimíra Kozlíka a Zdeňka Lhotáka. Historie asociace sahá až do dob sametové revoluce. Asociace byla odpovědí na sdružování volných činností, do kterých fotografie spadala, a bez členství ve Fondu výtvarných umění nebylo možné tuto činnost vykonávat. Výstava trvá do 1. 4. 2018. Vladimír Kozlík, Zdeněk Lhoták, Rudolf Prekop jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: Czech Press Photo

Nový český film Tátova volha

mapuje úsměvným způsobem cestu matky s dcerou, které se rozhodnou společně putovat po bývalých milenkách právě zemřelého manžela. Jedním z impulsů je objevená kresba nemanželského syna. Obě cestují veteránem volha GAZ 21 Kameraman Vladimír Smutný, scénograf Milan Býček, kostýmní výtvarnice Katarína Hollá a umělecký střihač Ondřej Hokr jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

23. slavnostní předání cen Asociace českých kameramanů

se konalo 28. února 2018 v kině Lucerna. Uznání OOA-S získal posluchač FAMU Adam Mach za snímek KAMION. Cenu - skleněnou kameru od výtvarníka Manto a peněžitou odměnu předala ředitelka OOA-S Eva Štěpánková a Martin Klimpar ze společnosti BIOFILMS.
Zdroj: AČK