Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

V Paláci Kinských je k vidění výstava "Bonjour, Monsieur Gauguin"

nabízející díla Čechů, kteří se zamilovali do západní Francie. Z historicky vzdálenějších českých umělců tam jezdili Jaroslav Čermák či Václav Brožík, z těch pozdějších především Jan Zrzavý, zastupovaný autor OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Česká kina novinkově uvádí pohádku "Čertí brko".

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Filmový střihač Heinrich Boráros je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: BIO Central

Asociace českých kameramanů bude již po třiadvacáté 20. února 2019 v kině Lucerna udělovat své výroční "Ceny AČK".

Tradičně budou mimo jiné uděleny dvě ceny za nejlepší kameramanské dílo roku 2018, Cena za kameramanské filmové dílo a Cena za vynikající dílo televizní.
Zdroj: AČK

ČT uvedla 30.11. "Případ pro začínajícího kata" k výročí úmrtí Lubomíra Kostelky.

Film režiséra Pavla Juráčka na motivy Gulliverových cest. Kameraman Jan Kališ je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Galerie U Betlémské kaple vystavuje fotografie "Emily Medkové" do 27. 11.

Její tvorba je přiřazována k termínu "magický realismus". Od roku 1945 pracovala jako profesionální fotografka u profesora Ehma. Umělkyně je zastupována OOA-S.
Zdroj: www.informuji.cz

Cinema City promítá českou novinku "Chvilky".

Film vypráví příběh o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu. Kostýmní výtvarnice Michaela Hořejší je zastupovanou autorkou OOA-S.
Zdroj: CINEMA CITY

Národní galerie přispěla k výročí 100 let ČSR výstavou "Pravda vítězí(vá)",

která pojednává o naší státnosti v širších souvislostech. Výstava přibližuje důležité události našich dějin. Mezi vystavovanými umělci je např. Josef Lada, zatupovaný autor OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz