Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT uvádí 22. 5. film "Záviš a Kunhuta".

Historický příběh mezi královnou Kunhutou a Závišem z Falkenštejna. Kostýmní výtvarník Alexandr Babraj je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá 21. 5. film "Holky z porcelánu".

Komedie o předávací inventuře, jenž je důkazem, že i takové místo jako sklad se může stát dějištěm úsměvného příběhu. Kameraman Andrej Barla je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX

Galerie Václava Špály plánuje od října výstavu fotografií Miroslava Polácha "OPEN END".

Obraz, jak ho vnímá Miroslav Polách, je určen dlouhému pohledu, podobně jako časový formát filmu. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: GVŠ

Centrum současného umění DOX vystavuje dílo Aleše Hnízdila "Genetický kód vědomí".

Tvorba umělce je založena na meditativním vnímání prostoru. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: GOOUT.NET

ČT vysílá 15. 5. film "Králův kalich".

Historický příběh ze života českého krále Jiřího z Poděbrad. Filmová střihačka Marie Pačajová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

Museum KAMPA vystavuje do 25. 5. obrazy "Jana Merty",

který je vnímán jako malíř, co překročil hranice své doby. Jeho díla jsou membránami mezi těkavostí, plynutím a prchavostí časo a trváním věcí a jevů. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Museum KAMPA

Do 30. 8. je v Poličce pořádána výstava "Hravý svět Vlasty Švejdové",

známé ilustrátorky, malířky a autorky řady dětských knih, které oslovuje již několik generací. Umělkyně je zastupována OOA-S.
Zdroj: litomyslsko.cz

Do 22. 11. bude otevřena výstava "Nebourat! Podoby brutalismu v Praze".

Architekta projektů jako např. obchodní dům Kotva Věra Machoninová je zastupována OOA-S.
Zdroj: GOOUT.NET