Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Sociální program COVID 2 - finanční příspěvek pro nositele práv více informací (PDF)


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s více než 40 partnerskými ochrannými organizacemi, na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí (více zde).

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení Výboru a Dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT 3 vysílá 15. 1. film "Odcházeti s podzimem".

Televizní zpracování na základě povídky Fráni Šrámka. Filmový architekt Jan Zázvorka je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Galerie výtvarného umění Ostrava připravila výstavu "Dělník je smrtelný, práce je živá".

Expozice si klade za cíl obdobným způsobem představit tematiku práce ve výtvarném umění. Mezi vystavovanými umělci jsou např. Jaroslav Horejc nebo Miloslav Polášek, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: GVUO

PRIMA MAX vysílá 14. 1. film "Láska z pasáže".

Kultovní československý film, kde se z mladého čističe oken stane tipař bytových zlodějů. Kameraman Richard Valenta je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film uvedl třetí lednový čtvrtek film "Až do konce".

Sudety, květen 1945. Skupinka ustupujících německých vojáků zajme rukojmí během svého postupu k americké demarkační linii. Filmový střihač Dalibor Lipský je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT 3 nasadila seriál "Tybys".

Dva dědci Gavenda a Kos jsou už dávno v penzi, ale stále jsou velmi činorodí a dbají na to, aby v obci bylo všechno v nejlepším pořádku. Kameraman Jaromír Zaoral je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá 7.1. "Můj hříšný muž".

Komedie o vědeckém manželství s nevědeckými problémy. Kostýmní výtvarnice Marta Kaplerová je zastupována OOA-S.
Zdroj: PRIMA