Po dobu trvání nouzového stavu nenavštěvujte budovu OOA-S,
komunikujte telefonicky či elektronickou poštou.
Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Soutěž o návrh na ztvárnění sochy Janu Skácelovi