Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Každé nakládání s chráněným dílem vyžaduje souhlas


K užití předmětů ochrany je dle autorského zákona třeba získat souhlas nositele práv či osoby jím zmocněné. Jakékoliv zpřístupnění díla (předmětů ochrany) je nutno pojímat jako způsob nakládání s dílem, tudíž užití díla, jímž se zprostředkuje vnímání díla a každé takové jednání, kterým se dílo zpřístupňuje, je jednáním zvláštním, k němuž se vyžaduje souhlas nositele práv.
Tzn. že nelze žádným způsobem, vyjma zákonem stanovených výjimek, užít předměty práva autorského, aniž by k tomu autor (či jiná oprávněná osoba) dal souhlas. Jednou z těchto osob, které poskytují souhlas k užití je i kolektivní správce OOA-S, to však pouze pro úzký okruh práv zakotvených autorským zákonem a na základě státní licence udělené Ministerstvem kultury ČR.
Je třeba si uvědomit odlišnost autorského práva a vlastnického práva. Tím, že získáte vlastnictví uměleckého předmětu, nezískáváte automaticky i autorská práva související s tímto předmětem! I v těchto případech je třeba opřít každé nakládání s dílem buď o smluvní licenci, nebo o některou ze zákonných licencí (výjimky, které spočívají v omezení autorských práv).