Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Proč platit za nakládání s dílem?


Právo dílo užít má bez dalšího přirozeně autor (s některými výjimkami dle autorského zákona). Jiná osoba toto právo užít dílo nabývá zásadě na základě souhlasu autora (či jeho dědice) anebo z jiného, zákonem stanoveného důvodu (bezúplatné zákonné licence – např. právo citace z děl, právo objednatele užít díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo atd.). Autorský zákon ke své škodě neumožňuje, aby autor svým prohlášením dal své dílo k všeobecnému užívání širokou veřejností. Nový autorský zákon alespoň umožňuje poskytovat oprávnění dílo užít i bezúplatně.
Nelze se však divit autorům či jejich zaměstnavatelům, že za autorskou činnost a užívání jejich děl chtějí dostávat rovněž protihodnotu. V případě, kdy se tvůrce rozhodne své dílo dát k dispozici druhým osobám, je tedy ospravedlnitelné, že je oprávněn požadovat protihodnotu. Aby výsledky tvůrčí duševní činnosti byly dostatečně chráněny, jestliže je možné s téměř nulovými náklady libovolně kopírovat a užívat (protože se obvykle užíváním nespotřebovávají ani neopotřebovávají) bylo třeba vytvořit systém právních norem, jež tuto specifickou činnost normativně upraví a zajistí společensky akceptovatelné nároky autorů.