Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zápis z Valného shromáždění


(18.6.2008) Dne 13.5.2008 se konalo Valné shromáždění OOA-S. Výňatkem seznamujeme širokou obec výtvarných umělců a uživatelů o dění v organizaci.


Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 13.5.2008

program VS -

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS

2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS

3. Schválení programu VS

4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

5. Perspektivy další činnosti organizace

6. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2007

7. Úprava Rozúčtovacího řádu v oblasti reprografie - knihovní licence

8. Znovuzhodnocení nepřijetí kameramanů a scénografů za ,,členy" OOA-S před uplynutím 5 leté lhůty

9. Schválení usnesení VS

10. Právní osvěta - vč. diskuse k aktuálním otázkám autorskoprávní ochrany a diskusePo přečtení rozšířeného programu VS byl přítomnými schválen.

Byla konstatována drtivá většina hlasů pro.

Proti -0- Zdržel se -2-

IV. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2007.

V lednu 2007 OOA-S splnilo pokyn VS k rozdělení odměn v oblasti reprografie za rok 2003 dle podkladů VS z předmětných let. Rozděleno bylo 1.090.187,-Kč dle podaných a zpracovaných ohlášek mezi 124 zastupovaných autorů.

V červnu 2007 OOA-S splnilo pokyn VS k rozdělení odměn v oblasti reprografie za rok 2004, 2005 a 2006, dle podkladů VS z předmětných let. Rozděleno bylo 2.242.080,-Kč dle podaných a zpracovaných ohlášek mezi 198 autorů.
Rok 2004...932.060,-
Rok 2005...577.994,-
Rok 2006...732.026,-

V září 2007, po uzavření smlouvy s OSA a DILIA o rozdělení náhradních odměn v oblasti provozování televizního vysílání, byli vyúčtováni autoři dle ohlášených děl a rozúčtovány náhradní autorské odměny audiovize za II. pololetí roku 2006 ve výši 1,500.373,- Kč. , dle podkladů VS 2007 a dle užití ohlášených děl.

Autoři, kteří jsou plátci DPH si k vyúčtované částce připočítají zákonem stanovené DPH a zašlou fakturu, která je jim následně proplacena.
Žádám tímto autory, aby aktuálně upřesňovali svoje změny do kanceláře, včetně plátců DPH.

Z celkové částky vybrané pro autory OOA-S v roce 2007 je 28% režie. V tomto roce se organizace stěhovala do nových kanceláří a bylo nutné je částečně přizpůsobit představám. Toto byla výjimečná investice a v ostatních letech se nebude opakovat.

Návrh usnesení: VS bere zprávu na vědomí bez výhrad

Proti -0- Zdržel se -0-

V. Jednání dále pokračovalo informacemi o další činnosti

Právní zástupce OOA-S Stanislav Polčák upozornil, že většina právních sporů byla vyřešena buď soudní cestou nebo dohodou.

Sdělil výhrady k přijaté novele autorského zákona, která sice opětovně zavádí právo autorů na odměnu za provozování vysílání na hotelových pokojích či jiných ubytovacích zařízeních, nicméně limituje výši autorské odměny pro všechny autorské profese. Podle jeho názoru jde o úpravu, která je v rozporu s evropským právem a nepřípustnou veřejnoprávní regulací v oblasti soukromoprávní.

Mgr. Meklešová vysvětlila, že vláda navrhovala jinou právní úpravu, která žádné takové omezení neobsahovala. Šlo o poslanecký pozměňující návrh. Přijatá úprava byla sdělena Evropské komisi, která k ní vyjádřila zásadní výhrady a zřejmě takovou úpravu opětovně napadne pro její nesoulad s evropským právem.

V neposlední řadě OOA-S bude navrhovat do nové komplexní novely autorského zákona promítnutí úpravy, podle které stát bude hradit odměny za půjčování vydaných děl navýšené o DPH; v opačném případě totiž dochází k faktickému snížení státem poskytovaných odměn o 19%, což je zcela v rozporu s původním záměrem hradit faktickou odměnu ve výši 0,50 Kč za výpůjčku.

Do diskuse vystoupil autor Vodseďálek, který poukázal na užití děl výtvarných umění na internetu. Žádal OOA-S o výkon tohoto práva na užití a sledování internetových portálů. Dr. Počák vysvětlil, že OOA-S zatím nedrží licenci k výkonu práva na užití výtvarných děl v datových sítích. V okamžiku, kdy k takovému udělení oprávnění dojde, bude moci OOA-S takový výkon zahájit a stanovit i strategii jeho výkonu.bod VI. - Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2007

informace budou zveřejňovány současně s rozúčtováním - viz rozdělení odměn za provozování TV a kabelový přenos k 10.6.2008

- Proti -0- Zdržel se -0-VII. úprava Rozúčtovacího řádu - Čl. XI. Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl

Autorům byla představena úprava RŘ, kterou měli k dispozici rovněž v písemné podobě a je již zveřejněna na našich stránkách.

Proti -0- Zdržel se -1-VIII. přehodnocení přijetí kameramanů a scénografů za ,,členy" OOA-S před uplynutím 5 leté lhůty

Vnitřní předpisy OOA-S

Dne 12. prosince 2006 proběhlo Valné shromáždění členů OOA-S. Toto jednání projednalo především s ohledem na požadavky Ministerstva kultury ČR změnu dříve platných předpisů OOA-S. Podle předem projednaných požadavků ministerstva byla odsouhlasena změna Stanov OOA-S; tuto změnu přijalo Ministerstvo vnitra ČR a provedlo registraci nového znění Stanov OOA-S k 19.12.2006.

Stejně tak byl přijat zcela nový Rozúčtovací řád OOA-S, jehož znění bylo předloženo k připomínkám ministerstvu kultury. Dvě připomínky ministerstva byly zapracovány do výsledného znění OOA-S, které schválilo VS OOA-S 12.12.2006.

Výbor OOA-S podle pravomoci, dané Stanovami OOA-S, schválil dne 13. února 2007 Kodex OOA-S, kterým se blíže provádí Stanovy OOA-S, vzájemné vazby mezi orgány OOA-S, organizační struktura OOA-S a vztahy mezi autory a členy OOA-S, který je vám k dispozici.

Připomínám že,

s ohledem na schválené znění Stanov OOA-S z 12.12.2006, podle kterých není na přijetí do organizace právní nárok a odkazuje se v podrobnostech na Kodex OOA-S. Nutno připomenout, že stanovy OSA umožňují přijetí do svazu teprve po uplynutí 5 let zastupování a výtěžnosti autorských práv v řádu desítek tisíc korun ročně. Stanovy DILIA stanovují také nenárokovatelnost členství a dokonce umožňují Správní radě DILIA nepřijmout žadatele na základě vlastních kritérií, které si rada zvolí, aniž by byly popsány ve stanovách DILIA.
Stanovy OOA-S v tomto směru kopírují požadavky OSA s tím, že finanční výtěžnost není podmínkou s jasně danými hranicemi výtěžnosti.

Výbor, posuzujíc žádosti autorů, shledal, že většina žadatelů byli členy OOA-S, ale z OOA-S vystoupili, přičemž mnozí tak učinili na jaře 2006. Tito autoři však také i zrušili zastupovaní smlouvy, vypověděli veškeré plné moci a s podáním nové Smlouvy do OOA-S k 1.12.2006 pověřili organizaci pouze jediným právem k výkonu kolektivní správy autorských práv, a to na ,,provozování televizního vysílání". V návaznosti na toto zjištění Výbor konstatoval, že žadatelé nebyli 5 let nepřetržitě smluvně zastupování a konstatoval, že členství žadatelům neuděluje s tím, že po uplynutí 5 let zastupování by neměl nic bránit tyto žadatele přijmout.

V rámci diskuse padl návrh člena OOA-S pana Jaroslav Kubce na nepřijetí těchto žadatelů o členství před uplynutím 5leté doby. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

Proti -0- Zdržel se -7-IX. Schválení usnesení VS

1. VS schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2007.

2. VS bere na vědomí zprávu Dozorčí rady za rok 2007.

3. VS schvaluje rozdělení odměn vybraných v reprografii a audiovizi v roce 2007.

4. VS schvaluje změnu Rozúčtovacího řádu v oblasti reprografie - půjčování vydaných děl.

5. VS určuje výši 40% odměn z výkonu práva na odměnu z knihovní licence, které se odvádí k odměnám v reprografii (čl. X RŘ).

6. VS doporučuje Výboru OOA-S, nepřijmout žadatele o členství před uplynutím nepřetržité 5leté doby zastupování.

7. VS pověřuje OOA-S, aby se zabývalo právem sdělování výtvarných děl na internetu - udělení oprávnění spolu s výkonem tohoto práva a výběru odměn.Proti - 0- Zdržel se - 0 -Valné shromáždění schválilo všechny předložené zprávy bez výhrad. Všechny uvedené dokumenty v kopiích jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.X.- Právní osvěta - vč.diskuse k aktuálním otázkám autorskoprávní ochrany

Po hlasování , které schválilo ,,Usnesení VS", byla zakončena oficiální část jednání v 15,30 hod. a následovala diskuse, včetně právní osvěty, které se věnovali JUDr. Polčák a JUDr. Piškula.

Zapsáno dne 20.5.2008 podle zvukového záznamu. V Praze dne 20.5.2008 Eva Štěpánková, ředitelka OOA-SOvěřovatelka zápisu - Vladimíra Švejcarová

Zápis schválen Výborem OOA-S 17.6.2008