Tomáš Kepka: Paradise

Tomáš Kepka: Paradise

1. - 31. 10. 2017, Dark Velvet, Husitská 15, Praha 3