Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vyjímky


Jaké jsou výjimky? Kdy lze nakládat s dílem i bez licenční smlouvy?

Zásada minimalizace újmy autora

Existuje několik případů, v jejichž rámci nepotřebujete k užívání autorskoprávně chráněných děl získávat zvláštní oprávnění. Ve všech níže uvedených případech platí autorskoprávní zásada minimalizace zásahů do autorských práv. Omezení práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených autorským zákonem. Jednotlivé zákonné výjimky proto musejí být vykládány restriktivním způsobem, který nenarušuje běžný výkon práv autorských, aby nemohlo docházet k neospravedlnitelnému poškozování oprávněných zájmů autora.
Nejste-li si jisti, zda se na Vás vztahuje některá ze zákonných výjimek, poradíme Vám.
 

Volná užití

Jde o nakládání s dílem, které by sice za jiných okolností bylo klasifikováno jako užití díla, protože se tak ale děje pro osobní potřebu, vztahuje se na ně fikce podle § 30 autorského zákona s výlukou z výlučného práva na rozmnožování díla.
 

Bezúplatné zákonné licence

Podstatou zákonných licencí je nahrazení autorova souhlasu a udělení oprávnění k užití díla osobou, která splňuje zákonné podmínky, přímo ex lege. Za takovéto užití nenáleží autorovi ani autorská odměna. Taxativní výčet možných bezúplatných licencí lze nalézt v části první, hlavě I, dílu 4, oddílu 3 autorského zákona (§§ 31 – 39 AutZ).
 

Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu

V těchto případech ve skutečnosti vůbec nejde o užití děl, neboť výsledky tvůrčí činnosti, které by za jiných okolností byly způsobilé k autorskoprávní ochraně, nejsou ve veřejném zájmu (převažujícím nad individuálním zájmem autora) ex lege považovány za předměty ochrany. Jedná se o okruh případů vymezených v § 3 AutZ.