Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pozvánka na Valné shromáždění


(15.11.2006) OOA-S svolává mimořádné VS na 12.12.2006


Vážená autorko, vážený autore,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (dále jen ,,OOA-S"), která v České republice zastupuje zájmy autorů výtvarných děl. Rádi bychom Vás informovali o pozitivních změnách, které se v OOA-S staly v roce 2006 a zároveň Vás pozvali na mimořádné Valné shromáždění sdružení.

Rozhodnutím ze dne 3. března 2005, č.j. 7751/2003 bylo OOA-S podle zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy práv autorů a jejich dědiců, konkrétně klasických výtvarníků (malířů, fotografů apod.), architektů, kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků a dalších tvůrců děl audiovizuálně užitých. Toto oprávnění je zveřejněno na www.ooas.cz.

Zásadní zlom v činnosti OOA-S nastal dne 31. května 2006, kdy Městský soud v Praze rozhodl o zrušení oprávnění DILIA, divadelní a literární agentury k výkonu kolektivní správy výtvarných tvůrců děl audiovizuálně užitých. Oprávnění vykonávat kolektivní správu práv kameramanů, scénografů, architektů, kostýmních výtvarníků, uměleckých střihačů a jiných výtvarníků děl audiovizuálně užitých získala v plném rozsahu OOA-S. Rozsudek soudu nabyl právní moci dne 8.8.2006 a v plném znění jej naleznete na www.ooas.cz.

OOA-S se tak po právní stránce stala stabilním a silným kolektivním správcem, zahájila výkon kolektivní správy (především výběr a přípravu rozdělování peněz). Přestože prvním rokem výkonu kolektivní správy práv v plném rozsahu bude až nadcházející rok 2007, podařilo se již letos zajistit od Dilia zadržované odměny za období 2002 - 2004 pro naše autory za reprografii.

Proto v souladu s rozhodnutími Valných shromáždění autorů OOA-S z předchozích let a na základě rozhodnutí Výboru OOA-S byly neprodleně rozúčtovány náhradní autorské odměny za reprografii, a to doúčtování roku 2001 a rozdělení z roku 2002 podle podkladů Valného shromáždění za rok 2002. Autoři, kteří za tyto roky podali ohlášky svých děl, naleznou své vyúčtování v příloze dopisu.

OOA-S zcela obnovuje svou činnost, avšak staví na nových základech. Připravili jsme pro Vás zcela novou Smlouvu o zastupování majetkových práv autorských. Smlouva vychází z tradičních ujednání mezi autorem a jeho ochrannou organizací (obdobné smlouvy např. používá OSA). Smlouva je koncipována jako ,,vyplňovací", v záhlaví prosím uveďte své osobní údaje v kolonkách ,,oprávněný autor", pokud jste přímo autorem, nebo ,,oprávněný dědic", pokud jste dědicem. V kolonce ,,profesní skupina" prosíme uveďte Vaše umělecké zaměření, tedy např. malíř, fotograf, kostýmní výtvarník apod. V případě dědiců uveďte profesní skupinu osoby, po které jste dědicem. V textu smlouvy pak již jen zaškrtnete možnost ano - ne, podle Vaší představy o rozsahu zastoupení. Smlouvu naleznete na našich webových stránkách www.ooas.cz, obdržíte ji při osobní návštěvě OOA-S a bude pro Vás připravena i na Valném shromáždění.

Naším cílem je poskytovat co nejlepší servis pro naše autory, proto Vás prosíme o aktualizaci Vašich dat, pokud dojde k jakékoliv změně. Potřebujeme především Vaši aktuální doručovací adresu, e-mailové spojení (pro doručování všech aktuálních informací) a Vaše číslo účtu pro zasílání autorských odměn.

Abychom Vám nabídli co nejúčinnější pomoc při ochraně Vašich autorských děl a abychom mohli provést řádné vyúčtování, žádáme Vás o pečlivé vyplňování a zasílání všech formulářů.

Výtvarníci, kteří mají podíl na odměnách z reprografie, jsou povinni nadále zasílat ,,Ohlášky užití děl", které najdete na našich internetových stránkách www.ooas.cz. Pro autory, kteří nemají možnost internetového spojení a nemají tyto formuláře z minulého roku, je možnost tyto zaslat po Vaší písemné či telefonické žádosti nebo jsou k vyzvednutí v kanceláři OOA-S (Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 - tel. 224 934 406). Formuláře jsou totožné jako v uplynulých letech. Upozorňujeme, že je nutné neopomenout vyplnit rok užití (např. vydání knihy, které nemusí být shodné s rokem vlastního vytvoření díla) jednotlivých děl.

Výtvarní autoři děl audiovizuálně užitých (kameramani, architekti, scénografové, kostýmní výtvarníci aj.) pro vyúčtování odměn za rok 2006 již nemusí hlásit užití svých děl, protože toto užití sleduje OOA-S. Tvůrci tzv. audiovize však musí OOA-S oznámit seznam všech filmů, inscenací a jiných audiovizuálních děl na jejichž vzniku se autorsky podíleli.

Tato oznámení učiní na speciálním formuláři, jenž bude zveřejněn po jeho schválení Výborem OOA-S.

Pokud budete mít dotazy týkající se fungování naší organizace nebo i vyplnění Smlouvy o pověření k výkonu kolektivní správy autorských práv či osvětlení jejího textu, obraťte se na nás prosím osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu, kontakty jsou uvedeny v záhlaví tohoto dopisu.

Upozorňujeme Vás, že od 1.11.2006 se OOA-S stává plátcem DPH.

Dle rozhodnutí Výboru OOA-S je v současné době prioritní rozdělit zbývající autorské odměny za reprografii - rok 2003, proto na doporučení Ministerstva kultury ČR svoláváme mimořádné Valné shromáždění, které se bude konat dne 12.12.2006.POZVÁNKA na Valné shromáždění

zastupovaných členů konané v Praze v klubu Mánesu - Masarykovo nábř. 250, Praha 1
dne 12.12.2006
od 12,00 - 13,00 akreditace členů

Program
1. 13,00 -Zahájení, kontrola usnášení schopnosti VS
2. Volba skrutátorů
3. Schválení tohoto programu VS
4. Perspektivy další činnosti organizace
5. Podmínky rozdělení pro rok 2003
6. Úprava Rozúčtovacího řádu
7. Úprava Stanov
8. Právní osvěta - vč.diskuse k aktuálním otázkám autorskoprávní ochrany
9. Informace o DPH
10. Schválení usnesení VS
11. Diskuse

Apelujeme na Vaši širokou účast na Valném shromáždění, Vaše účast je nutná a potřebná, abyste rozhodli o peněžních prostředcích, které Vám náleží, a dále i o jiných záležitostech, kde je Vaše rozhodnutí potřebné a pro zaměstnance OOA-S směrodatné.

Zaměstnanci OOA-S Vám budou po celou dobu k dispozici, stejně tak budou odpovídat zaměstnanci Právního úseku OOA-S na Vaše dotazy k autorskému právu.

Restaurace v Mánesu jsou plně k dispozici.

Doc. Jiří Mojžíš, v.r. předseda OOA-S
Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S