Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Odměny AVD


OOA-S informuje tvůrce audiovizuální složky o rozúčtování odměn za rok 2006.


Vážená paní / Vážený pane,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a několika informacemi o rozúčtování Vašich autorských odměn.

V září 2007 došlo v souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S a Výboru OOA-S k rozdělení odměn za užití audiovizuálních děl za kabelový přenos a provozování televizního vysílání vybraných v II. pololetí roku 2006, a to ve výši 70% (zbylých 30% je v rezervním fondu a bude doúčtováno v souladu s rozúčtovací řádem v dalších letech). Autory byly vyinkasovány autorské odměny za 1) užití provozováním televizního vysílání [§ 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona] a 2) užití kabelovým přenosem [§ 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona].

Již v září jsme uvedli, že bude následovat rozúčtování náhradních odměn z nenahraných nosičů záznamů a reprodukčních přístrojů. Podařilo se nám až v měsíci listopadu 2007 sjednat dohodu o rozdělení těchto náhradních odměn s OSA a DILIA za II. pol. 2006 a dále jsme vyřešili i otázku převodu odměn vybraných za provozování televizního vysílání za I. pol. roku 2006, která vázla na souhlasu DILIA a následném inkasu a rozdělení těchto odměn (bylo dosaženo dohody na rozdělení v poměru 50% OOA-S a 50% DILIA; tj. polovinu odměn z práva na provozování televizního vysílání Vám proto ještě mimořádně doúčtuje i DILIA). Od následujícího období však již jediným plátcem odměn zůstane OOA-S. Z těchto důvodu k doúčtování dochází až nyní v tomto mimořádném termínu.

V roce 2008 budou dále doúčtovány dosud nerozúčtované prostředky a dále řádně rozúčtovány odměny vybrané za celý rok 2007.

Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vytvoření Vašeho díla (děje se vyplněním formuláře ohlášky); užití Vašich děl je monitorováno naším evidenčním oddělením a může být doplněno na základě Vašich poznatků o jiném užití.

S ohledem na skutečnost, že někteří autoři z OOA-S dříve odešli, byl poskytnut dodatečný prostor autorům všech příslušných oborů pro zaevidování dříve vytvořených děl a pro opětovné navázání smluvních vztahů s OOA-S. Omluvte proto toto zdržení, které bylo způsobeno zájmem chránit práva i těchto autorů.

Věnujte, prosíme, i nadále zvýšenou pozornost správnému a přesnému vyplnění ohlášek Vašich děl. Zejména v případech rozsáhlých cyklů, na jejichž vytvoření se podílelo početné množství autorů shodných profesí, je třeba uvádět údaje o přesném označení příslušné epizody / dílu, na jehož vytvoření jste se právě Vy podíleli.

Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování neprodleně vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S. Přejeme Vám do roku 2008 hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.

Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S