Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Kodex OOA-S


(20.2.2007) Na svém posledním zasedání, konaném dne 13.2.2007, byl Výborem OOA-S schválen Kodex OOA-S ...


V rámci své agendy dne 13.2.2007 projednal Výbor konečný návrh vnitřního prováděcího a organizačního předpisu našeho sdružení - Kodexu OOA-S. Po důkladném rozboru jednotlivých ustanovení, v jehož rámci byl text podroben posledním dílčím úpravám a doplněním, Výbor přistoupil k hlasování o konečné verzi. Dokument byl všemi přítomnými odsouhlasen.

Schválený Kodex OOA-S ke stažení