Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Informace o činnosti podávaná VOP


(30.11.2005) JUDr. Otakar Motejl prezentoval stanovisko Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k případu OOA-S. Zpráva za třetí čtvrtletí roku 2005 Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ...JUDr. Otakar Motejl prezentoval stanovisko Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k případu OOA-S.

Zpráva za třetí čtvrtletí roku 2005 Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
za období od 1. července do 30. záři 2005 Tato informace o činnosti veřejného ochránce práv (dále také ochránce) navazuje svým obsahem na informaci o činnosti za druhé čtvrtletí roku 2005, která byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 8. července 2005.

Jejím cílem je, vedle klasických údajů o činnosti a aktivitách ochránce v hodnoceném období, zejména podat zákonodárci další průběžné informace o obecnějších rozměrech obrazu skutečného stavu veřejné správy a reflexi toho, co se aktuálně v jednání a přístupu k řešení problémů na úseku veřejné správy odehrává.

D. Vybrané případy z činnosti ochránce v hodnoceném období. K bližšímu dokumentování své činnosti v hodnoceném období pravidelně v této zprávě uvádí ochránce krátkou informaci o několika významných nebo jinak zajímavých problémech, jimiž se mimo jiné v hodnoceném období zabýval:

1. Veřejný ochránce práv ukončil šetření ve věci postupu ministerstva kultury vůči Ochranné organizaci autorské - Sdružení děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (dále OOA-S).
Jako jeden z kolektivních správců autorských práv disponovala OOA-S licencí, která jí byla ministerstvem udělena v červenci 1997. V březnu 1998 došlo v OOAS k vnitřnímu sporu dvou skupin autorů, což vedlo k odchodu části z nich z této organizace a následné nefunkčnosti jejího řízení, OOA-S však nezanikla a disponovala licencí i nadále. V průběhu roku 1998 došlo k obměně ve vedení OOA-S, kterému se v letech 1999 - 2000 podařilo její fungování obnovit. Ministerstvo kultury, ač tuto povinnost podle zákona mělo, na jaře r. 2001 neuvedlo starou licenci OOA-S z roku 1997 do souladu s novým autorským zákonem a v srpnu roku 2001, na základě žádostí především skupiny autorů, kteří z OOA-S v roce 1998 odešli, zahájilo řízení o odnětí staré licence z roku 1997. Ochránce ve svých zprávách o výsledku šetření kromě procesních pochybení ministerstva a značných průtahů v řízení především shledal, že řízení o odnětí bylo zahájeno nezákonně (tj. důvody pro odnětí neexistovaly) a navíc ministerstvo nesplnilo svou zákonnou povinnost uvést licenci z roku 1997 do souladu s novým autorským zákonem. Jako opatření k nápravě ochránce po ministerstvu požadoval uvedení licence OOA-S z roku 1997 do souladu s autorským zákonem a zastavení řízení o jejím odnětí. Ministerstvo doporučená opatření k nápravě přijalo a plně realizovalo. Ochránce shledal tyto kroky jako dostačující ke zjednání nápravy a své šetření formálně ukončil. Požádal však současně nového ministra kultury, aby problematice kolektivní správy autorských práv věnoval zvýšenou pozornost a o příp. dalším vývoji tohoto případu ho průběžně informoval.

V Brně dne 10. října 2005

JUDr. Otakar Motejl veřejný ochránce práv